U bent hier

De garantie

Ik wens een veilige en duurzame investering te doen

De door HAGER MODULEC gecommercialiseerde DIAGRAL producten genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop door de eerste gebruiker.

Met uitsluiting van bepaalde materialen of bepaalde materiaalcomponenten, kunnen de door HAGER MODULEC gecommercialiseerde DIAGRAL producten genieten van een commerciële garantie onder de vorm van een kosteloze verlenging van drie (3) extra jaar, mits de volgende voorwaarden:

1) Om de commerciële garantie te registreren, moet de aankoper binnen de tien (10) dagen na aankoop de garantiestickers en/of de serienummers terugsturen per post of via mail :

HAGER MODULEC
Noordkustlaan 16C bus 4
1702 Groot-Bijgaarden

info [at] hager.be

De aankoopfactuur of het kassaticket dienen ook meegestuurd te worden.  

2) Indien de configuratie van de Diagral producten uitgevoerd werd met de e-ONE applicatie, zal een bevestigingsmail met de geïnstalleerde Diagral producten verstuurd worden naar de aankoper op het einde van het proces. Om de commerciële garantie te registreren, moet de aankoper deze mail binnen de tien (10) dagen na ontvangst ervan terugsturen naar info [at] hager.be.

Enkel de registratiedatum bij HAGER MODULEC zal het respect van bovenvermelde termijn bewijzen.

Bij elke aankoop van aanvullende producten of bij elke productvervanging in het kader van de Naverkoopdienst, moet het aanvraagformulier voor de garantieverlenging voor deze producten teruggezonden worden.

HAGER MODULEC informeert zijn klanten dat alle facturen van de producten zorgvuldig bijgehouden moeten worden aangezien deze opgevraagd kunnen worden voor de toepassing van de garantie.

De commerciële garantie vangt aan bij afloop van de wettelijke conformiteitsgarantie, d.w.z. twee (2) jaar na de productaflevering. De commerciële garantie heert een duur van drie (3) jaar.

De commerciële garantie dekt enkel de DIAGRAL producten gecommercialiseerd door HAGER MODULEC, en heeft geen betrekking op de voedingen (batterijen, lithiumblokken, …) en andere fournituren (kleine benodigdheden, lampen,…).

Het is mogelijk dat bepaalde producten of toebehoren zoals transformators, verbindingskabels, videocamera’s, toebehoren van een video-installatie, toebehoren van aandrijvingen, antennes, hulpbatterijen (niet uitputtende lijst), niet genieten van de garantieverlenging. HAGER MODULEC zal u hierover informeren.

De garantie is geldig voor elke functiestoornis op een toestel, voor zover deze functiestoornis niet veroorzaakt wordt door, of het gevolg is van:
- belemmeringen in de te beveiligen zone die de radiotransmissies storen of verhinderen,
- het niet respecteren van de installatie- of onderhoudsvoorschriften die door DIAGRAL worden gespecificeerd of het verkeerd manipuleren of koppelen tijdens de installatie,
- het abnormale gebruik van de producten of niet conform aan de specificaties van DIAGRAL,
- verwaarlozing of gebrek aan onderhoud vanwege de gebruiker,
- de ingrepen of transformaties van welke natuur ook, doorgevoerd zonder het akkoord van DIAGRAL,
- beschadigingen die veroorzaakt werden door het aansluiten van randapparatuur of toestellen van een ander merk dan DIAGRAL,
- de beschadiging door val, schok of onderdompeling,
- een gebruik van een andere voeding dan die voorgeschreven door DIAGRAL,
- transportschade,
- bijzondere gebruiksomstandigheden zoals vochtige of stoffige lokalen, omgevingen met hogere temperaturen dan die aangegeven door de fabrikant of met chemische dampen, enz…
- natuurrampen, atmosferische verschijnselen of vandalisme. Alle gevallen waarbij, na de aankoop, een incident DIAGRAL zou verhinderen zijn essentiële verplichtingen uit te voeren tengevolge van het onvoorspelbare karakter van dit incident en zijn gevolgen.
- weersomstandigheden of beschadigingen veroorzaakt door de buitenomgeving zoals insijpeling, regen, bliksem, condensatie, insecten, dieren, overspanning.

De commerciële garantie, verzekert door Hager Modulec, geldt enkel voor België.

Behalve de commerciële garantie, is HAGER MODULEC verplicht een product te leveren dat gelijkvormig is aan het contract en hij is verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken tijdens de aflevering. HAGER MODULEC is tevens verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken veroorzaakt door de verpakking en de montagevoorschriften.

Om gelijkvormig aan het contract te zijn, moet het product:

1. Geschikt zijn voor een gebruik dat doorgaans verwacht wordt van een gelijkaardig product en, in tegengesteld geval :

a) overeenstemmen met de beschrijving die de verkoper heeft gegeven en over dezelfde kwaliteiten beschikken als diegene die aan de aankoper via een staaltje of een model werden getoond.

b) moet het product over de kwaliteiten beschikken die een aankoper wettelijk kan verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of de vertegenwoordiger in de publiciteit of de etikettering.

2. Beschikken over de kenmerken die bepaald werden in een gezamenlijk akkoord tussen de partijen, of geschikt zijn voor het specifieke gebruik dat de aankoper zocht en aan de verkoper heeft uitgelegd en dat door deze laatste werd aanvaard.

De rechtsvordering tengevolge van het conformiteitsgebrek verjaart na 2 jaar vanaf de aflevering van het product.

De verkoper is verplicht de wettelijke garantie toe te passen voor de verborgen gebreken van het verkochte toestel die het toestel ongeschikt maken voor het voorziene gebruik of die het gebruik van het toestel zodanig verminderen dat de aankoper het niet aangeschaft of betaald zou hebben indien hij hiervan op de hoogte zou geweest zijn.

De rechtsvordering tengevolge van verborgen gebreken moet door de aankoper ingesteld worden binnen een termijn van twee jaar vanaf het ontdekken van dit gebrek.

Voor het toepassen van de wettelijke en commerciële garantie moet de gebruiker het verkooppunt contacteren waar hij de Diagral-producten gekocht heeft. Het verkooppunt zal dan contact opnemen met HAGER MODULEC.
HAGER MODULEC zal dan de voorwaarden voor de garantietoepassing toepassen.
De commerciële garantie geeft recht op een standaardruiling of op een reparatie al naargelang de beslissing van HAGER MODULEC.
Elk product dat door DIAGRAL wordt vervangen, wordt definitief en onherroepelijk eigendom van HAGER MODULEC.
Elk product dat onder de commerciële garantie wordt vervangen, geniet van de overblijvende garantieduur van het oorspronkelijke product.
De hulpstukken die nodig zijn voor het gebruik van het toestel zullen beschikbaar blijven zolang de garantieperiode geldt.
Tot slot behoudt HAGER MODULEC, om zijn producten te verbeteren, zich het recht deze te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

BESTEMMING VAN DE TOESTELLEN 
De door HAGER MODULEC gecommercialiseerde toestellen zijn ontworpen om bij te dragen tot de beveiliging en het comfort van woningen en bepaalde bedrijfspanden of om bij te dragen tot de beveiliging en het welzijn van personen. Dit binnen de technische omgevingsbeperkingen die beschreven staan in de door HAGER MODULEC bijgeleverde documentatie.

HET CE-MERKTEKEN EN REGLEMENTERING 
De door HAGER MODULEC gecommercialiseerde toestellen beantwoorden aan de fundamentele voorschriften van de Europese richtlijnen waarop ze betrekking hebben. Het CE-merkteken getuigt van de gelijkvormigheid van de toestellen aan deze richtlijnen en aan de normen die bepalen welke technische specificaties dienen gerespecteerd te worden.

COMMUNICATIENETWERK (NIET-BESCHIKBAARHEID)
HAGER MODULEC herinnert de gebruiker eraan dat zijn alarmsystemen draadloos zijn en werken dankzij telecommunicatienetwerken zoals de openbaar gecommuteerde telefoonnetwerken (RTC), de internet-netwerken via stroom of via korte of lange radiogolven zoals IP, Bluetooth, GSM, GPRS, WIFI, CPL, enz…
Deze openbare of privé-telecommunicatienetwerken worden niet door HAGER MODULEC beheerd en kan dus de volledige beschikbaarheid van deze netwerken niet altijd garanderen.
HAGER MODULEC vestigt dus de aandacht van de gebruiker op het feit dat een niet- beschikbaarheid van het telecommunicatienetwerk, een niet-beschikbaarheid van zijn eigen systemen tot gevolg zou kunnen hebben.
In dat geval kan noch de verantwoordelijkheid van HAGER MODULEC, noch die van de fabrikant ingeroepen worden.

 

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 
HAGER MODULEC neemt gepaste maatregelen teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de persoonsgegevens van de gebruiker die het verzamelt en verwerkt.

HAGER MODULEC verzekert de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker met inachtname van de privacy in overeenstemming met de Belgische wet.

In sommige gevallen (vb. indienststelling van e-ONE), wordt informatie verzameld voor het aanmaken van een gebruikersaccount en voor de uitvoering van de dienst. Ze worden elektronisch verwerkt door:

HAGER MODULEC
Noordkustlaan 16C
1702 GROOT BIJGAARDEN

De persoonlijke gegevens die worden gevraagd aan de gebruikers bij het aanmaken van de gebruikersaccount zijn verplicht en noodzakelijk voor het aanmaken van deze account, de uitvoering van de diensten alsook voor doeleinden van klantenwerving met betrekking tot vergelijkbare producten of diensten.

Deze gegevens kunnen enkel worden doorgegeven aan partners van HAGER MODULEC wanneer die belast zijn met de uitvoering van de dienst.

Deze gegevens kunnen eveneens doorgegeven worden aan de vennootschappen binnen de Hager group waartoe HAGER MODULEC behoort, en dit in het kader van activiteiten van klantenwerving met betrekking tot vergelijkbare producten en/of diensten.

Mits voorafgaande toestemming van de gebruiker, behoudt HAGER MODULEC zich het recht om deze gegevens te gebruiken en door te geven aan derden of aan partners in het kader van al dan niet samenhangende marketing- en commerciële campagnes per SMS, MMS, e-mail of automatische oproepen.

De gebruiker beschikt over een recht van toegang, verbetering, verwijdering en weigering ten aanzien van zijn persoonsgegevens. De gebruiker oefent dit recht door zijn verzoek aan volgend email-adres te richten : info [at] hager.be